Vad ska jag tänka på vid val av golvbeläggning?

Cecilia Blomqvist / 06 september 2023

5 krav som bör beaktas vid val av golvsystem

När man väljer golvmaterial kan man förebygga problem genom att lägga kraft på en noga genomtänkt kravspecifikation. Olika golvmaterial har varierade egenskaper, det handlar därför om att prioritera och kompromissa när man gör sitt val. Det viktiga är att göra ett faktabaserat och medvetet val. Nedan följer en beskrivning av de krav som bör beaktas vid val av golvsystem.

  1. Livslängd - Förväntad livslängd är kanske det mest grundläggande kriteriet. Golvets livslängd får ofta avgörande betydelse för både kostnad och miljöpåverkan.

  2. Tekniska funktionskrav - Kommer golvet att belastas av kemikalier (kontinuerligt, temporärt, i vilka koncentrationer), mekanisk belastning, tung trafik, höga/låga temperaturer eller snabba temperaturväxlingar? Finns krav på hög ljusbeständighet? Även underlaget måste beaktas. I vissa fall kan det finnas krav på täthet för att skydda underlaget från fukt- och kemikalieangrepp. I andra fall finns rörliga sprickor i underlaget som ställer krav på ytbeläggningens spricköverbryggande förmåga.

  3. Ekonomi - Förutom materialkostnaden ska även installationskostnad och eventuellt produktionsavbrott vid installationen beaktas. Kostnaden per kvadratmeter ska ställas i relation till förväntad livslängd och kostnader för underhåll.

  4. Tidsplanering - Ibland måste lokalen kunna användas omgående efter att golvets lagts. Det är därför viktigt att ta reda på när lokalen åter är tillgänglig. Valet av golv kan ha påverkan på tiden. Vissa system uppfattas till exempel som störande vid läggning under drift på grund av stark lukt.

  5. Inre miljö och säkerhet - Områden med gångtrafik har behov av halkskydd. Andra krav på säkerhet kan finnas i våta utrymmen eller i utrymmen med risk för brand och explosioner. I vissa miljöer ställs speciella hygienkrav; golvet måste vara enkelt att hålla rent och även tåla frekvent belastning av kemikalier samt rengöring med t ex hett vatten.