Skapa komfort från golv till tak

Cecilia Blomqvist / 10 maj 2023

Termen ”komfort” kan likställas med välbefinnande, även om det i vidare bemärkelse även kan täcka in begrepp som t.ex. hälsa. Komfort avser i allmänhet ett idealiskt tillstånd av välbefinnande, hälsa och komfort utan störningar eller obehag i omgivningen som påverkar användarna fysiskt eller mentalt. Därför är det även viktigt att uppnå komfort i arkitekturen.

Psykologiska aspekter samverkar med värme, ljus, akustik och andra faktorer, som t.ex. doften på en plats, och ger oss förmåga att anpassa oss till platsen. Allt detta kan definieras som arkitektonisk komfort. Brist på värme- och ljuskomfort kan t.ex. kompenseras med visuella faktorer vid utformning av rummen genom att använda färger, strukturer, utrymmen, volymer och liknande. Å andra sidan blir förlusten av den akustiska komforten mindre om den störande källan elimineras eller inte är direkt synlig.

Golvets betydelse

Det ofta förbisedda golvet är, med tanke på den stora ytan, en av de viktigaste delarna i alla utrymmen inomhus, oavsett om det handlar om butiksytor, bostäder eller offentlig miljö. Golvet kan bli mycket mer än bara en byggnadsdel. Det kan användas för att projicera ett företags varumärke, för att skapa en viss atmosfär eller för att höja komforten i en byggnad.

Tekniska innovationer i kombination med designtrender har införlivats i de flesta härdplastgolv. Här finns allt från epoxi med hög glans och starka färger till dekorativ terrazzo med olika utseende av varierande sten- och fillerblandningar eller dekorativa polyuretansystem. Golvbeläggningar baserade på flingor och kvarts är bara några av de flexibla golvbeläggningar som finns tillgängliga för alla dessa utrymmen.

Dessa golvsystem erbjuder inte bara estetisk prestanda utan även enastående funktionell prestanda som uppfyller användningskraven i utrymmet. En av de viktigaste egenskaperna hos komfortgolv är den oavbrutna, fogfria ytan som ger en rad fördelar: inga fogar där smuts och bakterier kan ansamlas, mindre snubbelrisk och enklare rengöring är några av dem.

Utforska färgernas funktion

Varm och inbjudande, ljus och öppen eller sval och avkopplande? Valet av färgpalett kan ha stor betydelse för stämningen och atmosfären i ett utrymme. En enkel förändring av färgschemat på ett golv kan förvandla hela utrymmet.

Kulörer kommunicerar aspekter av en personlighet eller ett varumärke och kan skapa psykologiska och fysiska effekter som möjliggör en atmosfär med balans mellan komfort och produktivitet. Detta gäller framför allt i kommersiella utrymmen som t.ex. butiker där atmosfären kan påverka kundens sinnesstämning.

Golven utgör vanligen en sjättedel av den totala ytan i en byggnad och spelar därmed en viktig roll i designschemat. Härdplastbaserade golvsystem finns i en mängd olika standardfärger och till skillnad från andra typer av material kan systemen färgmatchas eller kundanpassas med valfri färgkarta som t.ex. RAL eller NCS. Detta är en stor fördel för företagsmiljöer eller där kulören är en del av designkriterierna för utrymmet.

Dekorativ och funktionell design

Härdplast ger många möjligheter att utforma golvytan efter egna önskemål. Komplicerade geometriska eller randiga effekter kan skapas med aluminium- eller mässingsprofiler som avgränsar gjutna härdplastytor i olika färger eller strukturer.

Det går även att skapa golvgrafik genom att valfri design, bild eller text trycks på en stor schablon som placeras på golvet och förseglas med klar eller transparent härdplast. Golvet kan sedan beträdas och rengöras på samma sätt som andra härdplastgolv.

Ett annat intressant sätt att skapa designer eller mönster i ett golv är att använda zoner eller färgrutor där olika system, eller system med olika ytor, gör det möjligt att skapa en blandning av strukturer, färger och mönster.

Färgzoner kan även ges en funktion i kommersiella utrymmen och bostäder genom att de används för att skilja olika utrymmen åt, t.ex. korridorer, väntrum, vilorum och liknande.

Fogfria härdplastgolv kan även användas som komplement till en befintlig golvdesign. Detta är särskilt fördelaktigt vid reparation eller renovering

Skapa illusioner

Beroende på hur vi utformar våra utrymmen med kulörer, material, strukturer, ljus med mera kan vi uppnå mycket varierande effekter.

Blicken rör sig naturligt från golvet till väggen och till sist upp mot taket. När alla dessa delar har samma färg eller ton skapas intrycket av en kontinuerlig linje. Denna effekt gör att utrymmet tycks öppna sig när du avlägsnar dig från det och skapar därigenom illusionen av att utrymmet är större. Ett utrymme med en färg på golvet, en annan på väggen och en tredje i taket ger motsatt effekt, så att utrymmet upplevs mindre än vad det egentligen är.

Belysningen bidrar också till att skapa en illusion av stora, öppna och ljusa utrymmen. Ett litet, dåligt upplyst utrymme kan ge upphov till en klaustrofobisk känsla hos de som uppehåller sig där. Ett väl upplyst utrymme skapar i stället en större visuell rymlighet.

Ett annat beprövat knep är att använda material som reflekterar och förstärker ljusheten i utrymmet. I dag finns det en lång rad fogfria härdplastgolv. Ett exempel är terrazzo som kan innehålla återvunnen ballast av spegelglas och andra dekorativa ballastmaterial. Ballasten gör att golvet reflekterar ljuset och skapar en illusion av att utrymmet är ljusare, bredare och djupare utan att mer energi förbrukas.

Akustisk prestanda

En bullerkälla kan förstärka känslor av stress och utmattning. Om bullret förekommer nattetid kan följden bli sömnstörningar. Bullret kan orsaka huvudvärk och obehagliga förnimmelser som ringningar i öronen eller tinnitus. Det kan också försämra vår prestationsförmåga och störa vår koncentration. Av den anledningen är akustikgolv ett viktigt inslag när det kommer till att sänka ljudnivån i kommersiella byggnader och bostäder.

Nästan alla vardagsaktiviteter ger upphov till ljud. Golvet spelar en viktig roll för hur ljud genereras och sprids. Det kan handla om stegljud som överförs från golvet i ett rum till våningsplanet direkt under, eller steg som hörs exempelvis genom en korridor. I sådana fall är det mycket fördelaktigt med golvytor som förbättrar den akustiska prestandan.

Numera finns det akustikgolv i form av härdplastgolv med utmärkt stegljudsreducering som kan skapa lugnare och mer avslappnande miljöer som bidrar till att sänka stressnivåerna. Sådana här system har även en mycket slät yta som kan höja komfortnivån och göra miljön mindre tröttande, vilket är idealiskt i exempelvis skolor, bostäder och sjukhus.

Beräkning av livscykelkostnad

Beräkningen av livscykelkostnaden är en process som syftar till att visa den verkliga kostnaden för en byggnad över hela dess livslängd. Beräkningen tar samtidigt hänsyn till om specificerade material är lämpliga för ändamålet och även om de uppfyller föreskrivna krav på lång sikt.

Det räcker inte med att beräkna det nominella värdet för golvmaterialet. Även skötsel, underhållsprogram och reparationsarbeten måste beaktas för att den verkliga kostnaden för systemet under hela dess livslängd ska kunna bestämmas.

En av de största fördelarna med härdplastgolv är att när det är uttjänt kan det snabbt förses med en ny beläggning utan att det befintliga golvet först behöver tas bort.

Härdplastgolv, som är mycket hårdare och mer slittåliga än konkurrerande material som vinyl, linoleum, parkett med flera, erbjuder längre livslängd, ofta i paritet med byggnadens brukstid, under förutsättning att golven sköts och underhålls på rätt sätt.

Dessa faktorer tillsammans innebär att härdplastgolv har lägst livscykelkostnader av alla golvtyper tack vare hög hållbarhetsmå underhållskrav och minimala behov av reparationer eller byte.

Om du vill veta mer om hur de senaste lösningarna med komfortgolv specificeras och installeras, klicka här eller kontakta en produktrådgivare på Flowcrete här.