Podmínky používání

Podmínky používání

Tremco CPG Germany GmbH („SPOLEČNOST“) má tyto internetové stránky na adrese www.cpg-europe.com a související internetové stránky, internetové adresy, obsah a jiné materiály (společně jen „web“) za účelem poskytování informací o SPOLEČNOSTI, jejím odvětví a výrobcích.  Váš přístup a používání webu se řídí těmito podmínkami používání a naším prohlášením o ochraně údajů, které se nachází na stránce Ochrana údajů a všemi platnými zákony. Vstupem na web přijímáte bez omezení nebo výhrad tyto Podmínky používání a naše Prohlášení o ochraně údajů. Nejnovější verzi Podmínek používání a Prohlášení o ochraně údajů byste měli často kontrolovat, protože tyto texty mohou být kdykoliv upraveny a takto upravené podmínky budou platit pro vaše používání webu.  Veškeré změny jsou účinné okamžitě poté, co je zveřejníme, přičemž platí pro veškerý pozdější přístup k webu a jeho používání, přičemž vaše následné používání webu po provedení změn se považuje za přijetí těchto změn. Veškeré nové funkce, které rozšiřují nebo vylepšují web, budou rovněž předmětem těchto Podmínek používání a Prohlášení o ochraně údajů. 

 1. Obecně

Web si můžete neomezeně procházet, mít přístup k periodickým elektronickým zpravodajům společnosti, technickým knihovnám, prohlížet katalog(y) výrobků, pokládat dotazy, účastnit se jakýchkoliv soutěží, propagačních akcí, průzkumů nebo jiných služeb a prohlížet si další informace obsažené na webu.  Tento a veškerý jiný materiál schválený společností, který je na webu k dispozici, se označuje jako „licencovaný obsah“.  Části licencovaného obsahu si můžete prohlížet a vytisknout pro vlastní interní použití, nikoliv však pro další prodej nebo jiné komerční využití, a nikoliv k jiným účelům, než jsou uvedeny v těchto Podmínkách používání a v Prohlášení o ochraně údajů.  Jakékoliv další použití licencovaného obsahu bez předchozího písemného souhlasu SPOLEČNOSTI je přísně zakázáno.     

 1. Informace o výrobku

I když SPOLEČNOST vynakládá komerčně přiměřené úsilí k poskytování přesných informací, mění se často odvětví, jejichž součástí je SPOLEČNOST a jurisdikce, ve kterých SPOLEČNOST působí, a zákony a předpisy platné pro tato odvětví a jurisdikce.  Informace obsažené na webu proto nemusí být aktuální ani přesné. Vzhledem k tomu, že v rozhodovacím procesu o nákupu daného výrobku hraje roli řada faktorů, přičemž konkrétní situace a potřeby každého se mohou lišit, je licencovaný obsah poskytován pouze pro informační účely.  SPOLEČNOST nemůže zajistit, garantovat a nezaručuje, že výběr výrobku bude přesný, splní vaše konkrétní potřeby nebo požadavky anebo že doporučení, předpisy či jiné informace jsou úplné, přesné nebo aktuální pro vaše konkrétní potřeby (viz naše odmítnutí záruk v oddíle 10 níže). Popis produktu a stanovení cen je předmětem úprav a změn.  SPOLEČNOST může odmítnout nebo zrušit objednávky výrobků zadané za nesprávnou cenu nebo na základě chybných propagačních podmínek. Prodej uskutečněný prostřednictvím tohoto webu se řídí standardními podmínkami prodeje a/nebo fakturačními podmínkami SPOLEČNOSTI.  

 1. Chování uživatele

Obscénní nebo urážlivý jazyk, obtěžování, vyhrožování nebo zneužívání jakéhokoliv druhu nebo formy na webu, včetně e-mailu, pošty nebo jiného přenosu, je přísně zakázáno.  Vydávání se za někoho jiného nebo zavádějící prezentace vašeho vztahu se SPOLEČNOSTÍ nebo jiným subjektem je zakázáno.  Nesmíte vkládat, šířit ani jiným způsobem zveřejňovat na webu jakýkoliv materiál, který je hanlivý, vulgární, obscénní, vyhrožující, urážlivý, porušuje práva na soukromí nebo zveřejnění jiné osoby, nenávistné, rasově nebo etnicky nepřijatelný materiál nebo materiál, který může představovat trestný čin nebo k němu navádět, porušovat zákon nebo práva jiných osob nebo jinak způsobovat vznik zákonné odpovědnosti.  

Souhlasíte s tím, že nebudete vytvářet hlavičky ani jinak manipulovat s identifikačními znaky, abyste zakryli původ čehokoliv, co přenášíte prostřednictvím webu, nebudete zveřejňovat chráněné nebo důvěrné informace ani jinak porušovat patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví („práva“) jiných osob.  Nesmíte na web ukládat komerční materiály ani web využívat k náboru jiných osob, inzerci nebo propagaci čehokoliv.   

Jakýkoli pokus o zásah do webu nebo narušení webu, jeho serverů, sítí, softwaru, zařízení nebo databáze připojené k webu, ať už prostřednictvím škodlivého kódu, souborů nebo jiných prostředků, nebo pokusy o rozbor, reverzní inženýrství nebo dekompilaci jakéhokoli softwaru, obcházení bezpečnostních prvků jako například hesel nebo jakékoliv úkony, které ohrožují soukromí nebo bezpečnost webu, uživatelů nebo jiných návštěvníků, jsou přísně zakázány.

Jste zodpovědní za svou komunikaci a své aktivity na webu.  SPOLEČNOST není a nebude v žádném případě odpovědná za jakoukoli komunikaci, použití webu nebo jakéhokoliv licencovaného obsahu vámi nebo jinou osobou, včetně případných chyb nebo opomenutí v některém licencovaném obsahu nebo za ztrátu nebo škodu jakéhokoliv druhu vzniklou v důsledku použití jakéhokoli licencovaného obsahu prostřednictvím webu.  

 1. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete obhajovat, zprostíte a uchráníte SPOLEČNOST, její představitele, ředitele, dodavatele, poskytovatele služeb, spolupracovníky nebo jiné partnery, zástupce a zaměstnance ode všech nároků, požadavků, škod, poplatků a nákladů jakékoliv povahy, poplatků za advokáty a další odborníky z důvodu nebo na základě čehokoliv, co předáte nebo přenesete prostřednictvím webu, vašeho používání webu, vašeho připojení k webu, porušení těchto Podmínek používání nebo porušení jakýchkoli práv. V případě, že poskytnete certifikát dalšího prodeje, daňové nebo jiné informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, podvodné nebo zastaralé, souhlasíte s tím, že SPOLEČNOST odškodníte a uchráníte ji před veškerou odpovědností, škodami, ztrátami nebo výdaji (včetně přiměřených poplatků za advokáty a další odborníky), které jí mohou vzniknout, včetně a mimo jiné ztráty obchodních zisků, daní, penále nebo sankcí, úroků, poplatků, nákladů a výdajů jakékoliv povahy vyplývajících z jakéhokoliv nároku, požadavku, opatření nebo řízení vyvolaného nebo zahájeného vůči SPOLEČNOSTI třetí stranou na základě informací, které poskytnete, nebo vašeho používání webu.

 1. Úpravy webu

SPOLEČNOST může čas od času změnit licencovaný obsah, služby nabízené nebo ukončené prostřednictvím webu nebo rozšířit možnosti webu.   SPOLEČNOST si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky používání, Prohlášení o ochraně údajů, web a (nebo) dočasně nebo trvale přerušit fungování webu (nebo jakékoliv jeho části) s upozorněním nebo bez upozornění.  Jste zodpovědní za pravidelnou kontrolu těchto podmínek a Prohlášení o ochraně údajů.  Souhlasíte s tím, že SPOLEČNOST nebude odpovědná za takové jednání vám ani žádné třetí straně.

 1. Ukončení

SPOLEČNOST podle svého uvážení může pozastavit nebo ukončit váš přístup nebo používání webu z jakéhokoli důvodu, ale zejména pokud je SPOLEČNOST přesvědčena, že jste porušili nebo jste jednali v rozporu s literou nebo duchem těchto podmínek.  SPOLEČNOST může také na základě vlastního uvážení a kdykoliv přerušit poskytování webu nebo jeho částí na základě upozornění nebo bez upozornění anebo odstranit nebo odmítnout jakýkoliv příspěvek uživatele, a to z libovolného důvodu nebo bez uvedení důvodu dle vlastního uvážení.  Souhlasíte s tím, že jakékoliv pozastavení nebo ukončení může být provedeno bez předchozího upozornění a uznáváte, že SPOLEČNOST může okamžitě zabránit dalšímu přístupu na web.  SPOLEČNOST nezodpovídá vám ani žádné třetí straně za jakékoliv pozastavení nebo ukončení vašeho přístupu k webu nebo jeho používání. Bez omezení výše uvedených skutečností má SPOLEČNOST právo plně spolupracovat s jakýmikoliv orgány prosazujícími zákon nebo soudním příkazem, který po nás požaduje, abychom prozradili totožnost nebo jiné informace o některé osobě, která zveřejní jakýkoliv materiál na webu nebo prostřednictvím webu. VZDÁVÁTE SE A UCHRÁNÍTE SPOLEČNOST A JEJÍ FILIÁLKY, NABYVATELE LICENCE A POSKYTOVATELE SLUŽEB ODE VŠECH NÁROKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JAKÝCHKOLIV OPATŘENÍ PŘIJATÝCH BĚHEM NEBO V DŮSLEDKU ŠETŘENÍ A JAKÝCHKOLIV OPATŘENÍ V DŮSLEDKU ŠETŘENÍ JEDNOU ZE SPOLEČNOSTÍ NEBO ORGÁNY PROSAZUJÍCÍMI ZÁKON.

 1. Odkazy

Tento web může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky nebo zdroje.  Když na takové stránky odkážete, opustíte tento web. SPOLEČNOST nemá žádnou kontrolu nad takovými stránkami, jejich obsahem a zdroji ani obchodními praktikami nebo zásadami provozovatelů těchto stránek.  Podmínky ochrany údajů SPOLEČNOSTI se nevztahují na praktiky společností nebo osob, které provozují stránky, na které bylo odkázáno.  Proto buďte prosím opatrní a přečtěte si zásady ochrany údajů navštívených stránek, abyste se dozvěděli více o způsobech shromažďování informací.  SPOLEČNOST výslovně odmítá veškerou odpovědnost nebo záruku za dostupnost nebo přesnost těchto externích stránek nebo zdrojů nebo obsahu na nich, neschvaluje a nenese odpovědnost za jakékoli reklamy, produkty nebo jiné materiály, které jsou na těchto stránkách nebo zdrojích nebo které jsou z nich dostupné. Uvedení jakéhokoli odkazu na web neznamená, že SPOLEČNOST schvaluje stránky, na nichž je odkazováno.  Používání odkazů z vaší strany je na vlastní nebezpečí.  Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že SPOLEČNOST nebude zodpovědná ani nebude přímo či nepřímo ručit za jakoukoliv škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou vaším používáním nebo spoléháním se na jakékoliv zboží, služby nebo materiály dostupné na takovém odkazu, webu nebo zdroji nebo jejich prostřednictvím nebo v souvislosti s nimi.

 1. Vlastnická práva SPOLEČNOSTI

Vše, co vidíte nebo čtete na webu, včetně shromažďování, kompilování, sestavování a uspořádání licencovaného obsahu, je chráněno národními a mezinárodními zákony o autorských právech a nesmí být bez výslovného písemného souhlasu SPOLEČNOSTI použito jinak, než jak je stanoveno v těchto Podmínkách používání.  Web a veškerý potřebný software používaný v souvislosti s webem („software“), shromažďování, kompilace, sestavení a uspořádání licencovaného obsahu, všech obrázků, fotografií, grafiky, uměleckých děl, textu a dalších informací a materiálů na webu, bez ohledu na zdroj, všechny ochranné známky a jiná duševní vlastnictví, která se jich týkají, a veškeré informace a údaje shromážděné prostřednictvím tohoto webu (které jsou součástí „licencovaného obsahu“) jsou vlastněny SPOLEČNOSTÍ nebo jejími dodavateli nebo partnery a obsahují chráněné a důvěrné informace, které jsou chráněny všemi platnými právy duševního vlastnictví a dalšími právními předpisy. Veškeré ochranné známky, loga, obchodní názvy, vizuální styl, výrobní a servisní značky, ať už jednotlivě nebo v kombinaci s jinými (společně jako „značky“) a bez ohledu na to, zda jsou registrovány či nikoliv, jsou majetkem SPOLEČNOSTI, jejích dceřiných firem a filiálek nebo jiných vlastníků jako třetích stran, které SPOLEČNOSTI udělili právo a licenci k používání své značky („známky třetích stran“).  Nesmíte žádným způsobem používat ani zobrazovat své značky ani značky třetích stran bez předchozího písemného souhlasu SPOLEČNOSTI nebo příslušného vlastníka.  Sem patří i použití uvedeného v meta tagu nebo jako meta tagy nebo jako jiný „skrytý text“.  Další názvy výrobků nebo služeb SPOLEČNOSTI, loga, grafika, záhlaví stránek, ikony tlačítek a skriptů jsou ochrannými známkami nebo vizuálním stylem SPOLEČNOSTI a nesmějí být nijak používány v souvislosti s jakýmkoli výrobkem nebo službou, které nepatří SPOLEČNOSTÍ, ale zejména těmi, které pravděpodobně způsobí zmatení na trhu nebo v jakékoli záležitosti, která poškozuje nebo diskredituje SPOLEČNOST.

 1. Oznámení a postupy pro uplatnění nároku na porušení autorských práv

Oznámení o údajném porušení autorských práv by měla být zaslána SPOLEČNOSTI.   

SPOLEČNOST respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá své uživatele a návštěvníky, aby učinili totéž.  SPOLEČNOST zpracuje a prověří oznámení o údajném porušení práva a podnikne příslušná opatření podle platných zákonů o duševním vlastnictví.  Po přijetí oznámení v souladu s platnými právními předpisy SPOLEČNOST rozhodne o zrušení nebo zablokování přístupu ke všem materiálům, u nichž bylo zjištěno, že jsou protiprávní nebo jsou předmětem protiprávního jednání, a bude konat s cílem zrušení nebo zakázání přístupu ke každému odkazu nebo propojení na materiál nebo činnost, u kterých bylo zjištěno, že jsou protiprávní.

Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, uveďte prosím všechny následující informace:

 1.             fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního autorského práva, které je údajně porušeno;
 2.             popis díla chráněného autorskými právy, o nichž tvrdíte, že byla porušena;
 3.             popis, kde se na webu nachází materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva;
 4.             vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a všechny další informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby SPOLEČNOSTI umožnily vás kontaktovat;
 5.             prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že zpochybněné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;
 6.              vaše prohlášení, které jste učinili pod hrozbou pokuty nebo trestu za křivou přísahu, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.   

Oznámení o údajném porušení autorských práv by měla být zasílána:

Poštou: Tremco CPG Germany GmbH, Von-der-Wettern-Str. 27, DE - 51149 Köln, Německo

Faxem: +49 2203 57550 60

E-mailem:info@cpg-europe.com

(V předmětu prosím uveďte „Oznámení o protiprávním jednání“)

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: PŘEDCHÁZEJÍCÍ INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY VÝHRADNĚ PRO OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI, ŽE MOHLO DOJÍT K PROTIPRÁVNÍMU JEDNÁNÍ U VAŠEHO MATERIÁLU CHRÁNĚNÉHO AUTORSKÝM PRÁVEM.  VŠECHNY OSTATNÍ OTÁZKY, NAPŘÍKLAD OTÁZKY A POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE VÝROBKU NEBO OCHRANY SOUKROMÍ, NEDOSTANOU PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO PROCESU ODPOVĚĎ.    

 1. VZDÁNÍ SE A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST nečiní žádná prohlášení ani záruky ohledně přesnosti nebo úplnosti webu nebo licencovaného obsahu.  SPOLEČNOST se nezaměřuje na děti mladší 13 let a web není určen k používání takovými dětmi.  SPOLEČNOST nebude kontaktovat děti mladší 13 let ohledně propagačních akcí nebo marketingových účelů bez svolení rodičů, ani nepožádá o další osobní údaje, než je přiměřeně nutné pro účast na dané činnosti.  Nicméně SPOLEČNOST nefiltruje reklamy ani jiné materiály, které si děti mohou prohlížet prostřednictvím webu nebo propojených stránek, z nichž některé mohou být nevhodné pro děti.

VÝSLOVNĚ CHÁPETE A SOUHLASÍTE, ŽE:

(a)           POUŽÍVÁNÍ WEBU JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO.  WEB SE POSKYTUJE NA BÁZI „JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“. SPOLEČNOST SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ A MIMO JINÉ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ NEBO PRŮBĚHU PLNĚNÍ, NEEXISTENCE ŠKODLIVÉHO KÓDU, NEPORUŠENÍ PRÁV A NENARUŠOVÁNÍ VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ČÁSTÍ NEBO JAKÉKOLIV ČÁSTI WEBU.

(b)           SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU (i) ŽE WEB SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY, (ii) PŘÍSTUP NA WEB BUDE NEPŘERUŠENÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ, PŘESNÝ NEBO BEZCHYBNÝ, (iii) ŽE VÝROBKY BUDOU K DOSTÁNÍ, PŘESNĚ VYOBRAZENÉ NEBO NACENĚNÉ, (iv) ŽE VÝSLEDKY ZÍSKANÉ Z POUŽÍVÁNÍ WEBU BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ, (v) ŽE KVALITA JAKÝCHKOLI VÝROBKŮ, WEBU, INFORMACÍ NEBO JINÝCH MATERIÁLŮ VÁMI ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBU SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ, NEBO (vi) ŽE VÝROBKY BUDOU SPRÁVNĚ DODÁNY V PATŘIČNÝCH MNOŽSTVÍCH.

(c)           JAKÝKOLIV MATERIÁL STAŽENÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ NA ZÁKLADĚ POUŽÍVÁNÍ WEBU JE NA ZÁKLADĚ VAŠEHO VÝHRADNÍHO ROZHODNUTÍ A RIZIKA A BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÝ ZA JAKOUKOLIV VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODU.

(e)           ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, KTERÉ JSTE ZÍSKALI OD SPOLEČNOSTI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM WEBU NEBO Z WEBU NEPŘEDSTAVUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ NEBO JE JINAK POUŽITELNÁ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO NÁKUPU VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI.

VÝSLOVNĚ CHÁPETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ PŘÍMÝMI, NEPŘÍMÝMI, NÁHODNÝMI, ZVLÁŠTNÍMI, NÁSLEDNÝMI NEBO EXEMPLÁRNÍMI ŠKODAMI, VČETNĚ NÁHRADY ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA, UŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (I KDYŽ SPOLEČNOST BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY), AŤ UŽ VZNIKLY Z UŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ UŽÍVAT NEBO V SOUVISLOSTI S TÍM, PŘESNOSTÍ INFORMACÍ, VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, KTERÉ JSOU PŘEDSTAVENY NEBO DOSTUPNÉ NA WEBU NEBO JAKÉKOLIV JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO PŘÍSTUP K WEBU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ.  TATO OMEZENÍ SE POUŽIJÍ BEZ OHLEDU NA PŘÍPADNÉ NEPOUŽITÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU. POKUD NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.  VÝŠE UVEDENÉ NEMÁ VLIV NA ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

 1. Oznámení / možnosti výběru

Oznámení vám mohou být zaslána buď e-mailem nebo běžnou poštou.  Web může rovněž poskytovat oznámení o změnách těchto Podmínek používání nebo jiných záležitostech, a to zobrazením oznámení nebo odkazů na oznámení pro vás obecně na webu.  Oznámení nebo jiná korespondence SPOLEČNOSTI by měla být zaslána potvrzenou poštou s dodejkou na adresu: 

Tremco CPG Germany GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
Německo

Přejete-li si aktualizovat své informace nebo nechcete-li již nadále dostávat sdělení od SPOLEČNOSTI, kontaktujte prosím SPOLEČNOST na adrese info@cpg-europe.com

 1. Všeobecné informace

Tyto podmínky a jakékoliv další úmluvy, ať už jsou zde uvedeny či nikoliv, představují úplnou dohodu mezi vámi a SPOLEČNOSTÍ, pokud jde o vaši činnost a platí pro vaši činnost a používání webu a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a SPOLEČNOSTÍ. Tyto podmínky, vaše používání webu a jakákoliv jiná dohoda s vámi a vztah mezi vámi a SPOLEČNOSTÍ se budou řídit zákony Německa bez ohledu na ustanovení o volbě práva, přičemž nebude platit Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980. Vy a SPOLEČNOST souhlasíte, že se podrobíte osobní a výlučné jurisdikci příslušných státních nebo spolkových soudů v německém Kolíně nad Rýnem. Pokud SPOLEČNOST neuplatní nebo nevykoná jakékoliv právo nebo ustanovení podmínek, nebude to znamenat vzdání se takového práva nebo ustanovení. I když bude některé ustanovení Podmínek používání nebo Prohlášení o ochraně údajů shledáno soudem příslušné jurisdikce neplatným, strany souhlasí, že soud by se měl vynasnažit, aby realizoval záměry stran, jak jsou uvedeny v takovém ustanovení, přičemž ostatní ustanovení podmínek zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoliv právní předpis nebo zákon stanovící opak musíte podat jakýkoli nárok nebo žalobu vyplývající z vašeho používání webu, Podmínek používání nebo Prohlášení o ochraně údajů v souvislosti s ním do jednoho (1) roku poté, co nárok nebo příčina sporu vzniknou, jinak budou navždy promlčeny. Názvy oddílů v Podmínkách používání slouží pouze k lepší orientaci a nemají žádný právní nebo smluvní účinek.

 1. Porušení

Porušení Podmínek používání nebo Prohlášení o ochraně údajů prosím nahlaste na info@cpg-europe.com.

 1. Ustanovení specifická pro uživatele ve Spojených státech

SPOLEČNOST na našem webu dodržuje zákon o online ochraně soukromí dětí (COPPA). Soukromí dětí je pro nás důležité. Nikdo mladší 13 let nesmí našemu webu ani na našem webu poskytnout žádné osobní informace. Vědomě neshromažďujeme osobní informace od dětí mladších 13 let. Pokud jste mladší 13 let, nepoužívejte ani neposkytujte žádné informace na webu ani prostřednictvím žádné z funkcí na webu ani nám neposkytujte žádné informace o sobě, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy ani žádný zobrazovací název nebo uživatelské jméno, které případně používáte. Pokud se dozvíme, že jsme získali nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, tyto informace vymažeme. Poskytování osobních informací týkajících se dítěte, včetně jména a věku dítěte, je striktně na uvážení rodiče. Rodič může kdykoli požádat o přezkoumání svých osobních údajů a osobních údajů svého dítěte, které nám poskytl. Rodič může také požádat o jejich odstranění zasláním žádosti na adresu info@cpg-europe.com. Pokud je návštěvník webu mladší 18 let, měl by si tyto Podmínky používání a Prohlášení o ochraně údajů přečíst pod dohledem svých rodičů. Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii Kalifornský občanský zákoník § 1798.83 povoluje uživatelům webu, kteří jsou rezidenty Kalifornie, aby požadovali určité informace týkající se našeho zpřístupnění osobních informací třetím stranám pro účely přímého marketingu. Chcete-li takovou žádost podat, zašlete prosím e-mail na info@cpg-europe.com nebo nám napište na adresu Tremco CPG Germany GmbH, Von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln, Německo.